El servei d’acollida cobreix la franja des de les 7.45 h fins a les 9 h del matí.
Es gestiona des de l’AMPA amb la col·laboració de l’empresa TIC TAC.

INFORMACIÓ

 

El servei d’acollida cobreix la franja des de les 7.45 h fins a les 9 h del matí i es gestiona des de l’AMPA amb la col·laboració de l’empresa TIC TAC.

 

Normativa

 

1.- Per poder participar en aquesta activitat és obligatori ser soci de l’AMPA
2.- Qui vulgui participar de forma esporàdica a l’acollida dels matins haurà d’encarregar el servei com a molt tard el dia anterior, abans de les 19 h i per les tardes el mateix dia abans de les 15h per Whatsapp: 620082206 i adjuntar el comprovant de pagament, ja sigui per Bizum o per transferència bancària en el següent número de compte: ES23 2100 0745 3502 0014 4269. Sota cap concepte s’admetrà l’entrada d’alumnes que no hagin fet la reserva prèvia
3.- La quota dels fixes és mensual i sota cap concepte es descomptaran dies no assistits
4.- Per donar-se de baixa del servei caldrà fer-ho com a molt tard el dia 25 de cada mes
5.- Per participar a l’acollida serà obligatori portar mascareta durant tota l’estona que duri l’activitat. Es faran grups reduïts i cada grup tindrà un espai designat (sempre que es pugui serà a l’exterior). A la porta d’entrada (serà la mateixa de sempre, és a dir, la de la cuina), hi haurà un monitor/a que s’encarregarà únicament de rebre els infants. Queda totalment prohibida l’entrada de pares, mares i familiars dins del recinte escolar.
6.- No es podrà esmorzar. És recomanable portar una ampolla d’aigua petita dins la motxilla.
7.- L’AMPA i l’empresa, no es fan responsables d’alumnes que no vinguin acompanyats per un adult fins a aquest punt (recordar que serà el monitor/a de l’entrada qui decidirà si pot o no entrar l’infant seguint el protocol de seguretat del Covid19). Els monitors NO PODEN acollir als nens i nenes abans de les 7.45 h.
8.- A l’entrada caldrà tenir paciència ja que s’haurà de seguir el protocol establert de seguretat del
Covid19 i si l’infant compleix tots els paràmetres podrà accedir a l’interior de l’escola.
9.- En el cas d’impagats s’entregarà un comunicat a la família amb l’import del deute pendent
d’abonar, més 5€ en concepte de despeses bancàries, i un compte corrent on fer l’ingrés abans de 4 dies. Un cop transcorregut el període de liquidació sense abonar el deute, es confirmarà l’exclusió del Servei d’Acollida Matinal fins que no liquidi el deute.
10.- El rebut dels alumnes fixes es cobrarà entre els dies 1 i 5 de cada mes, menys el més de setembre que serà a mes vençut i es cobrarà conjuntament amb la quota d’octubre.

Per qualsevol dubte, adreceu-vos a annexa.acollida@gmail.com

 

Modelitats d’inscripcions

 

ESPORÀDICS: Aquesta modalitat està pensada per a famílies sòcies de l’AMPA que necessiten d’aquest servei de manera irregular.

Matí: El cost d’un matí esporàdic és de 4€, i permet fer ús del servei des de les 7.45 h fins a les 9 h.

FIXES: Aquesta modalitat està pensada per als nens i nenes que fan ús del servei d’acollida a diari o bé dos o més dies fixes a la setmana. 

 

Inscripcions

 

Les inscripcions, altes i baixes al servei d’acollida, s’han de realitzar a través de l’eina de gestió de l’AMPA, dins l’apartat de Serveis:

https://gestio.annexa-afa.cat

Les baixes s’han de realitzar abans de dia 25 de cada mes, i seran efectives el mes següent.

Els rebuts de pagament els gestiona l’empresa TIC TAC.

Edita
Temps d’assistència set/des/jun Resta de mesos
Servei complet (7.45h endavant) 30 €/mes 40 €/mes
Servei complet 2n germà 27 €/mes 36 €/mes
Servei parcial (8.30h endavant) 24 €/mes 32 €/mes
Servei parcial 2n germà 22 €/mes 29 €/mes
Esporàdic matí 7.30 – 9 h 4 € 4 €
Esporàdic matí 8.30 – 9 h 3 € 3 €