El servei d’acollida cobreix la franja des de les 7.45 h fins a les 9 h del matí.
L’entrada a aquest servei es fa de 7.45 fins a 8.45h del matí.
Es gestiona des de l’AFA amb la col·laboració de l’empresa TIC TAC.

INFORMACIÓ

 

El servei d’acollida cobreix la franja des de les 7.45 h fins a les 9 h del matí i es gestiona des de l’AFA amb la col·laboració de l’empresa TIC TAC.

 

Normativa

1.- Per poder participar en aquesta activitat és obligatori ser soci de l’AFA
2.- Qui vulgui participar de forma esporàdica a l’acollida matinal haurà d’encarregar el servei abans de les 7.45 h del mateix dia per Whatsapp: 620082206 i adjuntar el comprovant de pagament, sigui per Bizum o per transferència bancària en el següent número de compte: ES23 2100 0745 3502 0014 4269. També es podran comprar talonaris de 10 serveis a les monitores de l’activitat en efectiu i per avançat. Aquest curs, sota cap concepte, s’admetrà l’entrada d’alumnes que no hagin fet la reserva prèvia. 
3.- La quota dels fixes és mensual i sota cap concepte es descomptaran dies no assistits. El mes de desembre no s’admetrà canviar de modalitat, és a dir, passar de fix a esporàdic.
4.- Per donar-se de baixa del servei caldrà fer-ho com a molt tard el dia 25 de cada mes
5.- L’AFA i l’empresa, no es fan responsables d’alumnes que no vinguin acompanyats per un adult fins a l’entrada. Els monitors/es NO PODEN acollir als nens i nenes abans de les 7.45 h.
6.- En el cas d’impagats s’entregarà un comunicat a la família amb l’import del deute pendent d’abonar, més 5€ en concepte de despeses bancàries, i un compte corrent on fer l’ingrés abans de 4 dies. Un cop transcorregut el període de liquidació sense abonar el deute, es confirmarà l’exclusió del Servei d’Acollida Matinal fins que no liquidi el deute.
7.- El rebut dels alumnes fixes es cobrarà entre els dies 1 i 5 de cada mes, menys el més de setembre que serà entre el 15 i 20.
8.- L’entrada a aquest servei es fa de 7.45 fins a 8.45h del matí. Després de les 8.45h no es podrà entrar.

Per qualsevol dubte, adreceu-vos a annexa.acollida@gmail.com o a info@tictacserveis.com

 

Modelitats d’inscripcions

 

ESPORÀDICS: Aquesta modalitat està pensada per a famílies sòcies de l’AFA que necessiten d’aquest servei de manera irregular.

Matí: El cost d’un matí esporàdic és de 4€, i permet fer ús del servei des de les 7.45 h fins a les 9 h.

FIXES: Aquesta modalitat està pensada per als nens i nenes que fan ús del servei d’acollida a diari o bé dos o més dies fixes a la setmana. 

 

Inscripcions

 

Les inscripcions, altes i baixes al servei d’acollida, s’han de realitzar a través de l’eina de gestió de l’AFA, dins l’apartat de Serveis:

https://gestio.annexa-afa.cat

Les baixes s’han de realitzar abans de dia 25 de cada mes, i seran efectives el mes següent.

Els rebuts de pagament els gestiona l’empresa TIC TAC.

Edita
Temps d’assistència des/jun Resta de mesos
Servei complet (7.45 h a 9 h) 30 €/mes 40 €/mes
Servei complet 2n germà 27 €/mes 36 €/mes
Servei parcial (8.30 h a 9 h) 24 €/mes 32 €/mes
Servei parcial 2n germà 22 €/mes 29 €/mes
Esporàdic matí 7.30 – 9 h 4 € 4 €
Esporàdic matí 8.30 – 9 h 4 € 4 €